Regulaminy

Regulamin gier paintballowych

 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 3. Do gry służy tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 4. Strzelanie z broni paintballowej może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, zwanym „polem gry”.
 5. Kierowanie ognia poza teren gry (ponad siatkę ochronną) jest zabronione.
 6. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 7. Każda osoba przebywająca na polu gry zobowiązana jest do noszenia maski ochronnej. Jej ściągnięcie grozi usunięciem z gry bez prawa powrotu i roszczeń o zwrot pieniędzy.
 8. Maskę ochronną można zdjąć w strefie neutralnej, wyznaczonej przez organizatora gry.
 9. Jeśli którykolwiek z graczy, postanowi zdjąć maskę podczas rozgrywki, trzeba bezwzględnie przerwać strzelanie i powiadomić instruktorów.
 10. Osoba opuszczająca pole gry, nie zdejmując maski ochronnej, zabezpiecza język spustowy, podnosi wolną rękę do góry, lufę markera kieruje w dół i możliwie najszybciej, omijając linię ognia, kieruje się do strefy neutralnej. Zabrania mu się odzywać, w tym czasie, do członków swojej drużyny i dawać im znaki.
 11. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  • trafienia środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby (trafienie w broń czy obuwie również powodują wyeliminowanie z gry),
  • własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta
 12. W strefie neutralnej gracz zabezpiecza broń (zabezpiecza język spustowy blokadą, na lufie umieszcza zatyczkę).
 13. Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.
 14. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 15. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione. 16. Walka wręcz jest zabroniona.
 16. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 17. Osoby, nie biorące udziału w grze, są zobowiązane do wykonywania poleceń instruktorów i przebywania w strefie bezpiecznej wyznaczonej przez organizatora.
 18. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
 19. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.
 20. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze paintballowej, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
 21. Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.

Regulamin korzystania z kajaków i innego sprzętu wodnego


Wypożyczający
– osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej , firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt.

Korzystający/Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach kajakowych z wykorzystaniem sprzętu Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek

Przed wejściem na ściankę wspinaczkową należy bezwzględnie Każdy korzystający przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu i bezwzględnie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
stosować się do postanowień w nim zawartych.

 1. Podczas korzystania z kajaku lub innego sprzętu pływającego Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek wszystkie osoby obowiązuje kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 2. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia , że korzystający znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.
 4. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i nadzorem opiekunów lub wychowawców
 5. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których korzystający musi używać zgodnie z ich
  przeznaczeniem.
 6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego, Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza, że wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych oraz dbałości o właściwy przebieg spływu, czyli właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, omówienie trasy spływu, itp.
 7. Wynajem lub rezerwacja ( w jakiejkolwiek formie) sprzętu pływającego lub dokonanie najmu lub rezerwacji sprzętu w imieniu grupy lub firmy
  jednoznaczne są z akceptacją zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Korzystający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 9. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
 10. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu korzystający zwraca jego /wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania.
 11. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na korzystającym i naliczana jest w oparciu o wyliczenie rynkowe szkód
 12. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na korzystającym i naliczana jest w oparciu o wyliczenie rynkowe szkód
 13. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek uzupełnia utracony lub uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania sprzęt na koszt wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.
 14. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek.
 15. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez korzystającego i przedstawiciela Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport,
  Turystyka, Wypoczynek.
 16. Zwracany sprzęt powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe użytkowanie.
 17. Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia korzystania ze sprzętu muszą być zaakceptowane przez Fundację JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu nowych realiów i warunków i odbioru sprzętu.
 18. Korzystający użytkuje sprzęt na własną odpowiedzialność i zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 19. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników spływu korzystających z jej sprzętu na zasadzie wynajmu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 20. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu korzystających z jej sprzętu na zasadzie wynajmu.
 21. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas w trakcie korzystania ze sprzętu.

Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

Korzystającemu ze sprzętu wodnego Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek zabrania się:

 • pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków
 • odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
 • pływania w miejscach niedozwolonych
 • stania i kucania w kajaku
 • siadania na burcie, dziobie lub rufie
 • skakania z kajaka do wody

Regulamin korzystania z quadów

 1. Pojazdem czterokołowym poruszać mogą się maksymalnie dwie osoby (kierowca oraz pasażer).
 2. Przed każdym przystąpieniem do jazdy korzystający z pojazdu ma obowiązek sprawdzić jego przydatność do użytkowania wg check listy oddzielnej dla każdego z pojazdów.
 3. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków terenowych, pogodowych oraz umiejętności kierowcy. Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
 4. Należy unikać podskakiwania pojazdem, podrywania go do góry oraz kołysania na boki gdyż może to zakończyć się wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona.
 5. Obowiązuje zakaz potrącania, uderzania innych pojazdów, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora i jazdy poza wyznaczonym torem oraz zakaz zmiany ustalonego szyku jazdy. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać i wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty.
 6. Obowiązkiem korzystającego z quada / tj. wypożyczającego / jest: – przed rozpoczęciem jazdy, założenie dopasowanego kasku ochronnego, – start po odpowiednim sygnale – zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, – należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach sprzętu.
 7. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zakaz wystawiania nóg poza obrys pojazdu. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prędkości jazdy do swoich umiejętności, warunków terenowych i atmosferycznych.
 9. Użytkownicy bezwzględnie stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
 10. W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, kierowca oraz pasażer dokonują przechyłu w stronę przeciwną do przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia się pojazdu.
 11. W przypadku nie stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, nie przestrzegania Regulaminu oraz Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, osoba prowadząca zajęcia ma prawo przerwać jazdę i odebrać pojazd.
 12. W trakcie użytkowania pojazdu korzystający zobowiązuje się do nie pogorszenia stanu technicznego pojazdu, oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa i nie narażania innych osób na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 13. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w jeździe quadem.
 14. Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem jazdy na quadach. (grupy zorganizowane podpisy składają na osobnych listach które stanowią integralną część tego regulaminu).

Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej

 1. Przed wejściem na ściankę wspinaczkową należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem korzystania z obiektu i bezwzględnie stosować się do postanowień w nim zawartych.
 2. Wstęp na ściankę wspinaczkową następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice, bądź opiekunowie prawni
 3. Każdy użytkownik ścianki wspinaczkowej zobowiązany jest do wcześniejszego odbycia przeszkolenia wykonanego przez personel Fundacji JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z ścianki wspinaczkowej są świadome podwyższonego ryzyka związanego z uprawianiem wspinaczki i powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości wynikających ze stanu zdrowia, wieku oraz kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu/urządzenia ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeżeli stan osoby wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji. W takim przypadku koszty związane z korzystaniem ze ścianki nie zostają zwrócone.
 7. Fundacja JA YHYMM… Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu ścianki wspinaczkowej.
 8. Na ściance wspinaczkowej zlokalizowane są cztery drogi wspinaczkowe o różnym stopniu trudności, na każdej z dróg wymagana jest wykwalifikowana osoba asekurująca i obowiązuje niniejszy regulamin.
 9. Na ściance wspinaczkowej obowiązuje ograniczenie wagowe do 100 kg, a minimalny wiek korzystającego to 5 lat.
 10. Opiekun małoletniego użytkownika ścianki wspinaczkowej ma obowiązek pozostania w obrębie terenu atrakcji podczas trwania pokonywania drogi.
 11. Każda osoba korzystająca z ścianki wspinaczkowej, odbiera od instruktora sprzęt asekuracyjny (uprząż karabinki oraz kask) które należy zwrócić po zakończonych zajęciach. Za zgodą instruktora istnieje możliwość wstępu z własnym sprzętem.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po ściance bez sprzętu asekuracyjnego!
  Jedynie personel Fundacji JA YHYMM…
 13. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się pozostawić w bezpiecznym miejscu, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia wszystkich korzystających z atrakcji.
 14. Sprzęt asekuracyjny podlega szczególnej uwadze i kontroli.
 15. Długie włosy powinny zostać związane gumką tak aby nie wystawały nadmiernie spod kasku.
 16. Korzystanie z toalety, palenie tytoniu, spożywanie jedzenia z założoną uprzężą jest surowo zabronione.
 17. Wejście na ściankę wspinaczkową następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 18. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich chcących korzystać ze ścianki wspinaczkowej. Podczas szkolenia wymagane jest szczególne skupienie. W trakcie jego trwania nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników.
 19. Osoby cierpiące na dolegliwości zdrowotne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać ze ścianki wspinaczkowej.
 20. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy. Jeżeli natomiast rezygnacja nastąpi po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie będzie możliwy.
 21. W trakcie trwania zajęć instruktor zawsze pozostaje w obrębie ścianki wspinaczkowej.
 22. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach ścianki.
 23. Personel ma prawo wyprosić z terenu wokół ścianki osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 24. Osoby nie przestrzegające zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej nie będą dopuszczone do zajęć na ściance i zostaną wyproszone z terenu obiektu.
  Integracja, Sport, Turystyka, Wypoczynek upoważniony jest do zakładania i zdejmowania uprzęży oraz kasków. Niedopuszczalne jest poprawianie założonego sprzętu we własnym zakresie
 25. W razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia losowego mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.) nastąpi przerwa lub zakończenie w działalności ścianki wspinaczkowej.
 26. Wszystkich użytkowników ścianki wspinaczkowej obowiązuje niniejszy regulamin.

 

 


  Regulamin wypoczynku dzieci i młodzieży

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny pobyt oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas realizacji wyjazdu dla uczestników obozu.

 1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (kierownikowi, wychowawcom, instruktorom lub pilotom) oraz brania aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.
 2. Podczas trwania imprezy od momentu wyjazdu do momentu powrotu uczestników obowiązuje całkowity zakaz: spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, i psychoaktywnych w tym e-papierosów.
 3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiektach zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach i ulicach, ciszy nocnej i zasad korzystania z kąpieliska) z którymi zostanie zapoznany po rozpoczęciu imprezy.
 4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami oraz przestrzegania higieny osobistej. Do innych uczestników obozu należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć im pomocą.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba że regulamin ośrodka stanowi inaczej (wyjątki stanowią: warty, alarmy i gry nocne).
  - Uczestnicy powinni zwracać baczną uwagę na posiadany sprzęt elektroniczny, telefony i inne rzeczy osobiste, aby ich nie zgubić podczas trwania obozu lub nie pozostawić po zakończeniu obozu w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.
 6. Uczestnicy podczas trwania zajęć oraz na prośbę wychowawcy obligatoryjnie pozostawiają telefony oraz wartościowe przedmioty u wychowawców.Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz korzystania z wszelkich urządzeń elektronicznych, wyjątek stanowią urządzenia dopuszczone przez wychowawców i instruktorów.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zgubione przez uczestnika w trakcie trwania imprezy lub podczas transportu.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty i inne cenne przedmioty, jeżeli nie zostały one oddane do depozytu.
 8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy, instruktora nie mogą korzystać z żadnego sprzętu oraz kąpieliska.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowaniem i utrzymanie porządku na terenie ośrodka. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika są odpowiedzialni materialnie za ewentualne wyrządzone szkody.
 10. W stosunku do uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły, a w ostateczności wezwanie odpowiednich służb.
  Poważne naruszenie zasad takich jak: spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających i psychoaktywnych w tym e-papierosów lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego/innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez możliwości zwrotów kosztów. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie prawni.

Poza niniejszym regulaminem winny być spełnione wszelkie warunki ujęte w rozporządzeniu MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, (Dz. U. poz. 1055).

Fundacja JA YHYMM…Integracja - Sport - Turystyka – Wypoczynek zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin wypoczynku dzieci i młodzieży